Wpływ upadłości i restrukturyzacji na przebieg postępowań cywilnych z uwzględnieniem regulacji dotyczących Krajowego Rejestru Zadłużonych -szkolenie online

User Avatar
(0 Opini)
Netto: 382.11zł
Brutto: 470.00zł
Produkty-7

Nagranie szkolenia

Wpływ upadłości i restrukturyzacji na przebieg postępowań cywilnych z uwzględnieniem regulacji dotyczących Krajowego Rejestru Zadłużonych

Forma: szkolenie online 

Szkolenie odbyło się: 20 stycznia 2022r., godz. 10:00-15:00

Forma: szkolenie online (Vimeo)

Organizatorzy: Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

PRELEGENCI

 • dr. hab Anna Hrycaj, prof. UŁa

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

PROGRAM

Szkolenie będzie obejmowało m.in. następujące zagadnienia praktyczne

 • W toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości sąd zabezpieczył majątek dłużnika A przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w toku postępowania cywilnego powód A i pozwany B zawarli ugodę. Czy dłużnik był uprawniony do samodzielnego dokonania tej czynności?
 • Sąd zmienił sposób zabezpieczenia majątku dłużnika w ten sposób, że odwołał tymczasowego nadzorcę sądowego, ustanowił zarząd przymusowy nad majątkiem dłużnika i wyznaczył zarządcę przymusowego. Wierzyciel zamierza wytoczyć powództwo o zapłatę. Kogo winien wskazać w pozwie? Wierzyciel złożył wniosek o zawieszenie postępowania do czasu wstąpienia do postępowania zarządcy przymusowego. Pełnomocnik powoda (dłużnika) uważa, że nie ma podstaw do zawieszenia postępowania.
 • Dłużnik był w postępowaniu cywilnym reprezentowany przez pełnomocnika. Komu należy doręczyć odpis postanowienia o zawieszeniu postępowania z powodu ogłoszenia upadłości? Jaki jest wpływ ogłoszenia upadłości dla pełnomocnictwa procesowego?
 • 23 grudnia 2013r. został skutecznie złożony pozew o zapłatę przeciwko dłużnikowi A. W dniu 8 stycznia 2014r. sąd ogłosił upadłość A. 23 marca 2014r. zapadł wyrok przeciwko A, którym sąd zasądził od A na rzecz wierzyciela E kwotę xxx z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15.10.2012r. do dnia zapłaty. Nie wpłynął wniosek o uzasadnienie. Sąd cywilny powziął informację o ogłoszeniu upadłości pozwanego w dniu 12 kwietnia 2014r. Jaki będzie dalszy bieg postępowania?
 • Podwykonawca pozwał inwestora. W stosunku do wykonawcy ogłoszono upadłość. Inwestor wnosi o wezwanie syndyka do udziału w sprawie na podstawie art. 84 k.p.c. Czy jest to dopuszczalne?
 • Po ogłoszeniu upadłości konsumenta (osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej) syndyk otrzymał nakazy zapłaty wydany przeciwko upadłemu już po ogłoszeniu upadłości. Jakie powinien podjąć działania.
 • Wierzyciel prowadził proces przeciwko dłużnikowi, który ogłosił upadłość. Wierzyciel  dokonał zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wierzytelność została uznana na liście wierzytelności w całości zgodnie ze zgłoszeniem. Czy sąd powinien umorzyć postępowanie procesowe? Jakie są ryzyka potencjalnego umorzenia postępowania dla wierzyciela? Jakie są korzyści gdyby wierzyciel cofnął pozew? Dlaczego w takiej sytuacji nie należy cofać pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia?

Jak włączyć szkolenie:

https://www.praktykszkolenia.pl/mc/uploads/2022/03/jak-wlaczyc.pdf

+ Nagranie

Zbieg wniosków i postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych

(stan prawny: 26 września 2020)

Szkolenie powstało w ramach współpracy Praktyk Szkolenia.pl i Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnegodziałającego przy Uczelni Łazarskiego. Szkolenie nr 3 “Zbieg wniosków i postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych” z cyklu „Uwagi ogólne o postępowaniu restrukturyzacyjnym” przedstawia sytuację Adama Brona, który jest wierzycielem trzech dłużników, w odniesieniu do których powziął wiadomość o tym, że dłużnicy 31 marca 2019r. dokonali czynności, które uszczupliły ich majątek. We wszystkich przypadkach czynności dłużników polegały na przeniesieniu własności nieruchomości na rzecz podmiotów powiązanych. Czynności te zostały dokonane w takich okolicznościach, które uzasadniałyby uznanie ich za bezskuteczne wobec masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości albo wobec masy sanacyjnej w przypadku otwarcia postępowania sanacyjnego. Adam Bron zgłasza się do Kancelarii z prośbą o przygotowanie opinii dotyczącej możliwych działań, które powinien podjąć w celu odzyskania majątku wyprowadzonego przez dłużników.

W trakcie szkolenia zostanie omówiony kazus, dzięki któremu słuchacze dowiedzą się:

 • jakie są reguły rozpoznawania jednocześnie złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości i otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • który z jednocześnie rozpoznawanych wniosków ma pierwszeństwo,
 • jak zostanie rozpoznany wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości w razie uwzględnienia wniosku dłużnika o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • jak zostanie rozpoznany wniosek wierzyciela o otwarcie postępowania sanacyjnego złożony w toku innego postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec dłużnika,
 • jakie działania powinien podjąć wierzyciel w celu obrony przed czynnościami dłużnika dokonanymi z pokrzywdzeniem wierzycieli w sytuacji gdy wobec dłużnika jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne?
Szkolenia dla prawników

Informacje

 • Produkty 2
 • Quizy 1
 • Studenci 33
 • Certyfikat Tak
 • Oceny Samego siebie

Opinie

Średnia ocena

0
0 ocen

Szczegółowa ocena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Netto: 382.11zł
Brutto: 470.00zł

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.